Fältregler

Välkommen till Karlskogas modellflygplats

Regler och säkerhetsbestämmelser [finns att ladda hem som PDF här]

Alla måste beakta gällande säkerhetsbestämmelser samt klubbens policy om ett drogfritt hobbyutövande. Det finns ett larm i tornet som är kopplat till stora flygfältets radiotrafik som bör vara påslaget när man flyger. Vid skador på anläggningen eller annat måste detta rapporteras till styrelsen. Gästflygare är välkomna att flyga på fältet, men måste först meddela någon av kontaktpersonerna. Innan man lämnar anläggningen är man skyldig att se till att alla dörrar och lås är ordentligt stängda. Sista person som lämnar området måste låsa bommen.

 •  För detta fält gäller SMFF:s säkerhetsregler och angivna lokala regler.
 •  Flygtider: alla dagar 07.00 – 22.00.
 •  Visa gott omdöme tidig morgon och sen kväll. Inga hög varviga motorer som har hög ljudnivå !!
 •  Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats utanför depå och flygfält.
 •  Modeller större än SMFF:s definition på modellplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.
 •  Uppställning av modeller, mekboxar och annan övrig materiel skall göras i depå.
 •  Innan 35 MHz-sändaren slås på, måste rätt frekvensklämma hämtas och bäras synligt. När sändaren inte används skall den förvaras frånslagen i sändarstället med inskjuten antenn.
 •  Ladda batterier endast på avsedd plats i hangaren eller utomhus
 •  Samtliga motorförsedda modeller skall ha ljuddämpning enligt gällande normer
 •  Vid flygning med jetmodeller måste handburen brandsläckare finnas pga. brandfaran
 •  Varvning av motorer i uppställningsdepå skall inte förkomma.
 •  Taxning i depå får inte förekomma.
 •  För flygning utan assistans skall pilot vara ansluten till SMFF.
 •  Vid flygning skall piloterna stå i den pilotruta som gäller om inget annat är tillsagt.
 •  Flygning skall ske inom angivet flygområde.
 •  Flygning över eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.
 •  Start /landning sker på banan eller bortom banan
 •  Ropa vid start: Jag startar
 •  Ropa vid landning: Jag landar
 •  Ropa vid problem Nödlandning, och landa så snart som möjligt.
 •  Brott mot fältreglerna kan medföra avstängning.
 •  Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.
 •  Hundar ska hållas kopplade
 •  Parkering skall ske på avsedd plats, ej på gräs sådda ytor
 •  Klubben tar inget ansvar för privata ägodelar
 •  I händelse av brand är samlings platsen asfaltbanan

Med vänlig hälsning, styrelsen KMFK
Kontaktpersoner: Styrelsen och grenledarna
Dokumentet uppdateras kontinuerligt
Karta med flyg område

Fältkarta:

fältkarta_regler_v3

Lämna ett svar.